GDPR

Ulricehamns Motorklubb Integritetspolicy
Parter och ansvar för behandling av dina personuppgifter.
Ulricehamns Motorklubb, Org. Nr 865500-5513, Kroken Timmele 260, 523 90 Ulricehamn (nedan kallad
föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som sker inom ramen för
föreningens verksamhet.
Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens
verksamhetsidé, vision och värdegrund”.
Det är viktigt för föreningen att alla medlemmar och medarbetare känner sig trygga och litar på att vi
hanteras deras uppgifter på ett korrekt, säkert och ansvarsfullt sätt. I integritetspolicyn beskriver vi hur vi
som förening hanterar medlemmars och medarbetares personuppgifter.
I denna personuppgiftspolicy förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla och i
vilket syfte vi behandlar dem. Vi redogör också för vår behandling av personuppgifterna samt vilka val
och vilka rättigheter du har i relation till den.
Hur behandlar vi dina personuppgifter
Föreningen och dess sektioner kan komma att hantera personuppgifter om medlemmar,
tävlingsdeltagare och medarbetare inom följande områden

 • Medlemskap i föreningen
 • Tävlingar, egna medlemmar eller externa besökare
 • Licenshantering
 • Medarbetare/funktionärer
  Vilken information som föreningen hanterar om dig, beror på vilka av ovan områden du är berörd av.
  Hur vi samlar in personuppgifter
  Vi samlar in och behandlar data som:
 • Du själv lämnar oss i föreningen när du blir medlem
 • Du själv lämnar till oss när du anmäler dig till tävling och träning
 • När du blir medarbetare eller anställd hos oss och du själv lämnar uppgifter till föreningen
  Vilken typ av personuppgifter som samlas in
  Kategori Exempel på personuppgifter
  Personbeskrivning Namn,
  Platsdata Adress
  Kontaktuppgifter Telefonnummer, E-post, Uppgifter till anhöriga
  Identifikationsnummer Personnummer
  Finansiell data Inbetalning av medlemsavgifter samt träningsavgifter
  Livsstilsrelaterad data Medlemskap
  Vad vi använder personuppgifter till och vilket lagligt stöd vi har att hantera dina
  personuppgifter
  Avseende dig som är medlem behandlar vi dina personuppgifter för ändamålet att administrera ditt
  medlemskap. Uppgifterna sparas för att kunna bedriva ändamålsenlig verksamhet genom efterlevnad av
  stadgar. Exempelvis personnummer lagras för att fullfölja vår rapportering av statliga och kommunala
  bidrag bland annat LOK-stöd.
  Utöver detta publicera material i sociala medier och på hemsidor för att stärka vår förenings varumärke
  och visa på goda resultat. Tillhandahålla nyhetsbrev och informationsutskick till medlemmar.
  Behandlingen av namn, e-postadress och telefonnummer sker på basis av vårt berättigade intresse av
  att kunna bedriva vår verksamhet, innefattande att kommunicera med medlemmar och anställda.
  Vi behandlar kontaktuppgifter till anhöriga på basis av vårt berättigade intresse av att kontakta dem
  ifall att du råkar ut för sjukdom eller olycka.
  Avseende dig som anställd hos oss behandlar vi dina personuppgifter för personaladministrativa och
  andra administrativa ändamål. Behandlingen sker på basis av att det är nödvändigt för att fullgöra
  ditt anställningsavtal med oss eller för att det är nödvändigt för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag
  (t.ex. inom arbetsrätten).
  Hur länge sparar vi personuppgifter
  Vi sparar endast dina personuppgifter om det finns en laglig grund, exempelvis för att fullgöra våra
  åtaganden i avtal eller i enlighet med gällande lagstiftning.
  Detta innebär exempelvis att vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att
  fullgöra ett avtal. Vi sparar även dina personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser, exempelvis
  för att följa kraven i gällande bokföringslagstiftning.
  Vi genomför en årlig bedömning av ändamålet med behandlingen av personuppgifterna om de ska
  kvarstår eller om det finns lagkrav på att spara dina personuppgifter. Om inte ändamålet kvarstår eller
  annat lagkrav gör att vi måste besvara dina personuppgifter ska personuppgifterna raderas.
  Vilka delar vi personuppgifterna med
  Dina personuppgifter kan delas med andra organisationer inom idrottsrörelsen för att vår verksamhet
  skall fungera, exempelvis vid bestraffningar enligt idrottens sanktionssystem. Vi kan även dela dina
  personuppgifter med andra till exempel myndigheter och samarbetspartners, exempelvis för fullgörande
  av avtal eller vid rättslig förpliktelse.
  Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas
  för automatiserat beslutsfattande.
  Dina rättigheter
  Du har rätt att veta hur vi som förening hanterar dina personuppgifter. Dataskyddsförordningen ger dig
  större rättigheter över dina uppgifter. Vilka rättigheter som gäller beror på den rättsliga grunden med
  behandlingen. Kontaktuppgifter till Ulricehamns Motorklubb för att utöva dina rättigheter hittar du
  under rubriken kontaktuppgifter i denna policy.
  Rätt till tillgång
  Du har rätt att få registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Vi skall vid
  begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av registeruppgifter som är under behandling. För
  eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa
  kostnader.
  Rätt till rättelse
  Föreningen har ett ansvar för att den information vi behandlar om dig är korrekt. Om du upptäcker
  felaktig har du rätt att begära att få det rättat. Felaktiga uppgifter ska utan dröjsmål rättas. Upplever du
  att det saknas uppgifter som är relevanta har du rätt att lämna synpunkter på det.
  Rätt till radering
  Du har i vissa fall rätt att kunna kräva att få uppgifter om dig raderade. Detta gäller exempelvis när du
  har lämnat ett samtycke till att vi behandlar fina personuppgifter.
  Rätt till begränsning av behandling
  Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandling av dina uppgifter. Det gäller i följande
  situationer:
 • När du anser att dina uppgifter inte är korrekt och du därför har begärt rättelse hos oss. Du kan då
  begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas under tiden som utredningen pågår hos oss.
 • När databehandlingen är olaglig men du motsätter dig att dina uppgifter raderas och istället begär att
  användningen av dessa uppgifter begränsas.
 • När du behöver dina uppgifter för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk,
  även om vi inte längre behöver din data för ändamålen med vår behandling.
 • När du har invänt mot behandlingen av dina uppgifter får vi fortsätta att behandla din data under den
  tid som kontrollen pågår.
 • Om behandlingen av dina uppgifter begränsas tillfälligt, kommer vi underrätta dem som vi har lämnat
  ut den till, om att denna tillfälliga begränsning har ägt rum.
  Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats.
  Rätt till dataportabilitet
  Du kan enkelt begära registerutdrag och du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av dina
  personuppgifter.
  Du kan enkelt begära detta i IdrottOnline via Min Sida.
  Rätt att göra invändningar och återkalla samtycke
  Du har rätt att göra invändningar mot den behandling av dina uppgifter som föreningen utför med stöd
  av berättigat intresse. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om föreningen anser
  att sådan behandling ändå ska ske, måste vi visa att det finns intressen som väger tyngre eller att det
  krävs enligt lag. Du har alltid rätt att invända mot behandling som avser direktmarknadsföring. Om du
  gör det kommer vi inte längre att behandla dina uppgifter för detta ändamål.
  Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnar samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan
  återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen.
  Anmälan om överträdelse (klagomål)
  Om du anser att dina uppgifter behandlas i strid med gällande regelverk eller svenska lagar bör du
  anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen, besök
  www.datainspektionen.se.
 • Kontaktuppgifter
  Om du har frågor och synpunkter hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att ta kontakt
  med oss i Ulricehamns Motorklubb.
  Ulricehamns Motorklubb
  E-post: ulricehamnsmk@telia.com
  Postadress:
  Kroken Timmele 260,
  523 90 Ulricehamn